Ravenous Giant
"Ravenous Giant" Milivoj Ćeran 2018.
- 40 x 55 cm (15,7 x 21,5 inches)
- acrylic on paper
- © Wizards of the Coast
- AD Cynthia Sheppard 
- Magic the Gathering, Modern Horizons set

"Ravenous Giant" Milivoj Ćeran 2018.
- 40 x 55 cm (15,7 x 21,5 inches)
- acrylic on paper
- © Wizards of the Coast
- AD Cynthia Sheppard
- Magic the Gathering, Modern Horizons set

"Ravenous Giant", Milivoj Ćeran 2018 
- Magic the Gathering
- Modern Horizons set

"Ravenous Giant", Milivoj Ćeran 2018
- Magic the Gathering
- Modern Horizons set

Ravenous Giant

"Ravenous Giant" Milivoj Ćeran 2018.
- 40 x 55 cm (15,7 x 21,5 inches)
- acrylic on paper
- © Wizards of the Coast
- AD Cynthia Sheppard
- Magic the Gathering, Modern Horizons set
- private collection